BUTIK HALOO
Moda i styl

Rodo

Rodo Klauzula informacyjna RODO

Polityka prywatności

Zgodnie z art.13ust.1-2 (dane zbierane bezpośrednio) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU)2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119,s.1) – dalej RODO

Informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PW INTEGRA Małgorzata Konstańczak 62-006 Kobylnica ul. Poznańska 34

2. Inspektorem danych osobowych jest administrator, który pełni funkcję i zdania inspektora.

3. Celem zbierania danych jest dopełnienie obowiązków określonych przepisami prawa lub realizacja umowy.

4. Zebrane dane będą udostępniane: podmiotom na podstawie przepisów prawa lub podmiotom którymi firma zawarła umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż ten wymagany ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach licząc od początku roku następującego po roku w którym dane osobowe zostały podane.

6. Prawa osób, które dane dotyczą:

Zgodnie z postanowieniami RODO, przysługuje Pani/Panu

– prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania kopii

– prawo do sprostowania swoich danych

– prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

– prawo do usunięcia danych/prawo do bycia zapomnianym lub ograniczenia przetwarzania danych

– prawo do przenoszenia danych

– prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Wyżej wskazane uprawnienia można realizować za pośrednictwem poczty e-mail rodo@integra.poznan.pl lub listem poleconym na adres siedziby firmy.

7. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów wynikających z przepisów prawa lub realizacji umowy w przypadku nie podania danych wypełnienie powyższego celu nie będzie możliwe.

8. Dane udostępnione przez Pani/Pana nie będą podlegały profilowaniu.